Disclaimer

Maklumat yang disediakan di InfoKerajaan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Walaupun kami berusaha untuk menyimpan maklumat yang tepat dan terkini, kami tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan, sama ada secara nyata atau tersirat, tentang kelengkapannya, ketepatannya, kebolehpercayaannya, kesesuaian, atau ketersediaannya berkaitan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terkandung di dalam laman web ini bagi apa-apa tujuan.

Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan termasuk kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berpunca daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini, anda mungkin akan dihubungkan dengan laman web lain yang tidak dikawal oleh InfoKerajaan . Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan, dan ketersediaan laman-laman tersebut. Pemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermakna sokongan atau pengesahan terhadap pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Kami berusaha untuk menjaga agar laman web ini sentiasa berfungsi dengan lancar. Walau bagaimanapun, InfoKerajaan tidak bertanggungjawab atas keadaan laman web yang tidak tersedia sementara disebabkan oleh masalah teknikal di luar kawalan kami.